Közzétételi lista

 

KÖZZÉTÉTELI LISTA

   József Attila Középiskolai Kollégium

         1146 Budapest, Cházár András u. 6.

         Tel: 06-1- 6067333

Honlap: www.jakk.hu

Igazgató:                                                                           Tel: 061/606-7326

                                                                                 e-mail:

Igazgatóhelyettes:          Üveges-Szemán Viktória        Tel: 061/606-7334

                                                                                e-mail: ria.szeman@gmail.com

Kollégiumi titkár:            Nagy Vivien               Tel.: 061/606-7325

                                                                               e-mail: jakk.titkar@gmail.com

Az intézmény alkalmazottai:

Intézményvezető: 1 fő

Intézményvezető helyettes: 1 fő

Nevelőtanárok száma: 10 fő (ebből 3 fő GYES-en)

Nevelési- oktatási munkát segítők:

Kollégiumi titkár: 1 fő

Könyvtáros: 1 fő

Ápoló: 1 fő

Rendszergazda: 1 fő

Technikai dolgozók:

Gondnok: 1 fő

Portás: 3 fő

Karbantartó: 1 fő

Takarító: 3 fő

Felvehető középiskolás tanulók létszáma: 120 fő.

Kollégiumi csoportok száma:

A Köznevelési törvény előírásai szerint öt évfolyamcsoportot indítottunk A tanulócsoportok kialakításában az azonos életkor dominál és az ilyen jellegű csoportképzés jól bevált és a Pedagógiai program, illetve a foglalkozási és követelményrendszer teljesítésénél, végrehajtásánál. A csoportok létszáma 18-26 fő közötti.  

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

IgazgatóPedagógus II.egyetem, szakvizsgaFilozófia szakos középiskolai tanár
Közoktatási vezetőképző
IgazgatóhelyettesPedagógus I.egyetemMagyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
NevelőtanárPedagógus I.egyetemMagyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
NevelőtanárPedagógus I.egyetemMűvészettörténet szakos bölcsész
Olasz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
NevelőtanárPedagógus I.egyetemFöldrajz és francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
NevelőtanárPedagógus I.egyetemMagyar-pedagógiai szakos középiskolai tanár
Angol gazdasági szaknyelvi kommunikátor (felsőfokú szakképzés)
NevelőtanárPedagógus I.egyetemFrancia-történelem szakos középiskolai tanár
NevelőtanárPedagógus I.egyetemGépész mérnöktanár
NevelőtanárPedagógus I.egyetemRajz szakos középiskolai tanár
Okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár
NevelőtanárPedagógus I.egyetemKözépiskolai testnevelő tanár
NevelőtanárPedagógus I.egyetemMagyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Rajz- és vizuális kultúra tanár
Nevelőtanár Mesterpedagógusegyetem Vizuális és környezetkultúra szakos középiskolai tanár
Mozgókép és médiakultúra szakos pedagógus

A pedagógiai munkát segítő dolgozók iskolai végzettsége és szakképzettsége

Kollégiumi titkárEmelt szintű szakképesítésOKJ képzésIrodai titkár
KönyvtárosFelsőfokúEgyetemGyermek- és iskolai könyvtáros
Történelem- orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
ÁpolóEmelt szintű szakképesítésegészségügyi szakközépiskolaÁltalános ápoló és asszisztens
RendszergazdaFelsőfokú FőiskolaMérnök- informatikus

Szakkörök:

Asszertív kommunikáció, fotószakkör, francia nyelvi szakkör, labdajáték szakkör, rajz szakkör, sakk szakkör, városi séta szakkör.

Szabadidős foglalkozások köre:

Színház-, koncert-, múzeum- és tárlatlátogatás

A szabadidős foglalkozások közül nagy hangsúlyt helyezünk a testedzésre, sportra.

Ennek formája, illetve tartalma:

 • tanév eleji antropometriai felmérések
 • futásfelmérések
 • minden tanulóról nyilvántartás készítése
 • házibajnokságok több sportágban
 • kollégiumok közötti sportversenyek

A kollégiumi felvétel, beiratkozás

A jelentkezés személyesen, vagy postai úton az iskolán keresztül történik. A felvételt kérő tanulók a kollégium által rendszeresített formanyomtatvány (Jelentkezési lap) kitöltésével jelentik be kollégiumi férőhely igényüket. A Jelentkezési lapot legkésőbb 2021. június 15-ig kell benyújtani a kollégium igazgatójának. A Jelentkezési lap visszaküldése nem jelent automatikusan felvételt. A felvételi döntésről Határozatot küldünk. Új tanulóknál a férőhelyszám, a már előző tanévben a kollégiumban lakóknál a kollégiumi tevékenység tanulónkénti tantestületi minősítése a mérvadó.
A tanulók beköltözése a kollégiumba az intézmény által kiküldött „Értesítőben” megjelölt időpontban történik.

Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége

Kollégiumunk biztosítja az externátusi ellátást minden olyan tanulónak, akinek családi körülményei ezt indokolják, de férőhely hiányában nem kaphat kollégiumi elhelyezést.

A kollégium nyitvatartási rendje

A József Attila Középiskolai Kollégium a fenntartó döntése alapján a 2020-2021-es tanévben nem biztosít hétvégi ügyeletet az intézményben lévő kollégisták számára.  A hétvégi ügyeletet igénylő kollégisták elhelyezése a 14. kerület másik kollégiumaiban (Váci Mihály Kollégium, Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium) van biztosítva.

Az iskolai szünetekben történő nyitvatartás és ezen időszakban megszervezendő ügyelet ellátása a fenntartó utasításai alapján kerül megszervezésre.

JÓZSEF ATTILA KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

LÁTOGATÁSI IDŐ

A járványügyi előírásoknak megfelelően a kollégium épületébe kizárólag a kollégium alkalmazottai, a kollégisták, a hatóságok, illetve a Tankerületi Központ munkatársai léphetnek be.

Térítési díj, tandíj

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 292/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 33.§ (3) bekezdése alapján a tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás – jogszabály rendelkezése alapján – ingyenes, vagy a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást – jogszabály rendelkezése alapján – ingyenesen veszi igénybe.

A Korm. Rendelet 34. § (4) bekezdése szerint a kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha az iskolai közszolgáltatási feladatellátást térítési díj fizetése mellett veszi, vagy venné igénybe. A térítési díj mértéke azonos az iskolai térítési díj mértékével.

A Korm. Rendelet 34. § (1a) bekezdésében foglaltak kimondják, hogy a kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli. A tandíj mértéke tanuló, valamint a nem a nappali oktatás munkarendje szerint felnőttoktatás keretében részt vevő 19. életévet betöltött tanuló esetén azonos az iskolai térítési díjjal.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett események rendezvények időpontjai:

Szülői értekezlet

Időpont: 2020. augusztus 24-25.

Tanévnyitó ünnepély (a kollégiumi rádión keresztül)

Időpont: 2020. augusztus 31.

Féléves munkaértekezletek lebonyolítása

Időpont: 2021. február 3-6.

Félévi értékelő közgyűlés:

A félév oktató-nevelő munkájának értékelése, ezzel kapcsolatosan további feladatok meghatározása

Időpont: 2021. február 08.

Tanévzáró értekezlet:

A tanév oktató-nevelő munkájának értékelése

Időpont: 2021. június 21.

Pedagógiai szakmai nap

Időpont: 2021. február 15-19.

Tűz- és balesetvédelmi oktatás a tanulók részére

Időpont: 2020. szeptember 07-10.

Pedagógia Program tematikáival, hagyományok ápolása:

Egyes rendezvények, programok megszervezése a járványügyi helyzettől függ. Amennyiben a helyzet úgy indokolja a rendezvény elhalasztásra kerül egy későbbi időpontra.

A 9. évfolyam városnézése

Tervezett időpont: 2020. szeptember 22.

Zene világnapja

Tervezett időpont: 2020. október 1.

Gólyahét programsorozata

Tervezett időpont: 2020. október 12-14.

Gólyaavató ünnepség az I. évfolyamosok bemutatkozása, vetélkedő, avatási szertartás a IV. évfolyam szervezésében és közreműködésével)

Tervezett időpont: 2020. október 15.

Házi tehetségkutató szavalóverseny meghirdetése, szervezési feladatok, szerzői ajánlások, felkészítés

Felkészítési feladatok: csoportvezető tanárok

Tervezett időpont: 2020. november 10.

Szépolvasó verseny megszervezése (meghirdetése, előkészítés, felkészítés, lebonyolítás) Felkészítési feladatok: csoportvezető tanárok

Felkészítési feladatok: csoportvezető tanárok

Tervezett időpont: 2020. november 24.

Halloween töklámpás készítése

Tervezett időpont: 2020. október 19.

Adventi koszorú készítése

Tervezett időpont: 2020. november 26.

Mikulás-járás

A Mikulás ünnepély évfolyamprogram keretein belül kerül megrendezésre. A IV. évfolyam ajándékot készít a kollégistáknak.

Tervezett időpont: 2020. december 1-3.

Karácsonyi est (zárt körű, évfolyamonkénti ünneplés terített asztalok mellett)

Tervezett időpont: 2020. december 15.

Karácsonyi műsor (a kollégiumi rádión keresztül kerül megrendezésre)

Időpont: 2020. december 14-16.

Farsangi ünnepély (közös jelmezkészítés, jelmezverseny, tánc)

Felkészítési feladatok: csoportvezető tanárok

Tervezett időpont: 2021. február 11.

Fővárosi középiskolás kollégiumok szavaló, prózamondó – és grafikai versenye

Felkészítési feladatok: csoportvezető tanárok

Tervezett időpont: 2021. április 13.

Kollégiumi ballagás

Tervezett időpont: 2021. április 27.

Diákheti kulturális programok, vetélkedők (a DÖK állítja össze).

Tervezett időpont: 2021. május 17-20.

Pedagógus napi köszöntés

Tervezett időpont: 2021. június 2.

Könyvtári órák a csoporttermekben, könyvtári foglalkozások

Tervezett időpont: 2020. októbertől folyamatosan

Megemlékezések nemzeti ünnepekről, történelmi évfordulókról, kulturális eseményekről

Aradi vértanúk napja (I. évfolyam megemlékező műsora)

Tervezett időpont: 2020. október 6.

1956-os forradalom és szabadságharc

Tervezett időpont: 2020. október 20.

Megemlékezés a Magyar Tudomány Napjáról (vetélkedő)

Tervezett időpont: 2020. november 3.

Megemlékezés megszervezése a Magyar Kultúra Napjáról

Tervezett időpont: 2021. január 21.

Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól

Tervezett időpont: 2021. február 25.

Március 15-i megemlékezés

Ünnepi dekoráció készítése (tablók, tárlók). Forradalmi emlékhelyek felkeresése csoportonként (Múzeum – kert, Batthyány örökmécses stb.). Kerepes utcai temető meglátogatása (Kossuth, Batthyány mauzóleumok, honvéd síremlékek stb.)

Tervezett időpont: 2021. március 11.

Megemlékezés a Holocaust magyarországi áldozatairól (Látogatás a Holocaust emlékközpontba, filmnézés)

Tervezett időpont: 2021. április 19.

Nemzeti Összetartozás napja (TRIANON-i megemlékezés)

Tervezett időpont: 2021. június 3.

Egészséges életmódra nevelés, sporttevékenység

A tanév elején feltétlenül szükséges a DÖK szervezetén belül működő sportfelelősök megválasztása, illetve új tanulók bevonása a feladatvégzésbe

Általános feladatok:

Minden évfolyamban antropometriai mérések elvégzése (testsúly, testmagasság). A mérési eredmények rögzítése a személyi adatlapokon.

Futás, rugalmasság, és erő felmérése: helyből távolugrás és vállalás szerint helyből magasugrás

Tervezett időpont: 2020. szeptember 9-14.

Házibajnokságok szervezése a sportpályán (őszi-tavaszi): kézi- kosárlabda, labdarúgás sportágakban (fiú-leány)

Feladat: házibajnokságok esetén saját csoportból való csapatszervezés, részvétel a felméréseken, mért eredmények regisztrálása, szurkolótábor megszervezése.

Tervezett időpont: 2021. március hóban folyamatos

DÖK sportfelelős feladatai:

 • Egyes sportágakban a mérkőzésnapok kijelölése, beosztás készítése, bíráskodás megszervezése, jegyzőkönyv vezetése (bevonva a felmentetteket és a mozgássérült tanulókat is).

Évfolyam sportfelelősi feladatok:

 • a csoport tagjai közül stabil csapat összeállítása, korlátlan cserelehetőséggel
 • a versenybe nevező és a segítő tanulók neveinek feljegyzése

Csoportvezető tanári feladatok:

 • A tanulók higiéniás állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, ezt a feladatot a napi tisztasági – és rend ellenőrzéseken kívül a csoportvezető tanár végezze el: pl. orvosi tájékoztató előadás megszervezése (ajánlott: félévente 1-1 előadás: pl. fiatalok egészségét károsító szokások, betegségek, testi változások következményei, táplálkozás…).
 • A kondicionáló terem használati rendjét a sportfelelős tanár szervezze meg (felügyelet rendje, időpontok, öltözék, eszközök használata stb.). A ,,kis” kondicionáló terem (erősítőszerek) használata csak felügyelet mellett történhet (sportfelelősök beosztás szerinti felügyelete).
 • A kondicionáló teremben gyakorló, sportoló tanulók neveit az arra rendszeresített füzetbe kell bevezetni (a mindenkori ügyeletes tanár). A kondicionáló terem csak edzésre, sportolásra használható, hangos zenehallgatás, élelmiszer-bevitele, fogyasztása tilos!
 • A kondicionáló terem rendeltetésszerű használatáért felel: a napi ügyeletes tanár, illetve Ránky Dezső sportfelelős tanár.

Kollégiumok közötti versenyek

Feladatok:

 • tanévi, 2 félévre bontott versenynaptár elkészítése
 • a versenyekről, bajnokságokról részletes jelentések készítése, ezek eljuttatása a résztvevő kollégiumoknak
 • helyezéseket elérők jutalmazása (érmek, oklevelek, kupa)

A kollégiumok közötti versenyek

Kézilabda mérkőzés

Tervezett időpont: 2021. március 16-18.

Atlétika verseny

Tervezett időpont: 2021. április 22.

Tanévente két alkalommal kollégiumi tanulmányi kirándulás és túra szervezése

Őszi tanulmányi kirándulás

Tervezett időpont: 2020. október 15.

Tavaszi tanulmányi kirándulás

Tervezett időpont: 2021. május 21.

Kollégiumi közösségi szolgálat és munkák szervezése

Feladatok:

 • minden csoportban meg kell választani a közmunka felelős tanulókat
 • felül kell vizsgálni a DÖK közmunka felelőseinek tevékenységét, és szükség esetén javaslatot kell tenni új tagok bevonására
 • közmunka terv keretében fel kell sorolni a tanévben végzendő tevékenységeket, ezek ütemezését, résztvevők körét. A feladatok elosztásánál ügyelni kell az egyes munkák, az abban résztvevők feljegyzésére, ill. a tevékenység igazolására.

Határidő: 2020. szeptembertől folyamatos szervezés

Tisztaság, rend, esztétikus környezet kialakításával kapcsolatos feladatok

Legfontosabb feladatok:

– a belső környezetben az elrendezés, a dekoráció, a rend és tisztaság esztétikumát a giccs visszaszorításával

– a külső környezetben a környezetvédő, környezetkímélő, a környezet tisztaságát óvó attitűd kialakítását hangsúlyozzuk.

Általános feladatok:

Alapvető feladat a lakószobák otthonos, esztétikus képének kialakítása, ami egyben felkészülés a dekorációs versenyre.

Tervezett időpont: 2020. szeptembertől folyamatos

Dekorációs verseny

Elbírálás: tanári és tanulói „zsűri” szemléje alapján.

Tervezett időpont: 2020. november 04.

Minden évfolyamcsoportban meg kell választani a tisztasági felelőseket, a felelősök neveit le kell adni a reszortvezető tanárnak.

Határidő: 2020. szeptember hó 3. hete

A rendszeres heti nagytakarítások végrehajtását, e tevékenység előírásszerű elvégzését a csoportvezető tanárok a helyszínen ellenőrzik

A lakószobák tisztaságának, rendjének állapotáról szóló beszámolókat le kell adni félévkor, illetve tanév végén.

Felelős: csoportvezető tanárok

Diákönkormányzati tevékenység feladatai:

Feladatok:

El kell készíteni a DÖK tanévi munka – és ütemtervét. A terv a kollégiumi Éves munka – és ütemtervhez kapcsolódjon, ugyanakkor a DÖK saját elképzeléseit, programjait is tartalmazza.

Határidő: 2020. szeptember 28.

Meg kell szervezni a tanév eleji (szept. 3. hét) DÖK alakuló ülést, új tisztségviselők bemutatása a kollégium tanulói előtt. A megalakult DÖK tisztségviselői neveinek közzététele a DÖK faliújságon.

Határidő: 2020. szeptember 17.

Minden DÖK ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A DÖK-i tagság feltételei a szerkezetben tevékenykedő tanulók példamutató magatartása, képességeik szerinti elvárható tanulmányi eredmény produkálása, azonosulása a kollégiumi célokkal, feladatokkal.

Témahetek:

A kollégium igyekszik bekapcsolódni az EMMI által kezdeményezett központi témahetek megvalósításába. Az Alapprogramban rögzített témakörökben kezdeményezünk témanapokat, témaheteket, amelyekben a kollégiumi nevelés fő céljaihoz és alapelveihez kapcsolódó, illetve a csoportfoglalkozások keretterveiben előírt tartalmakat a kollégiumunk sajátosságaihoz igazodva dolgozzuk fel.

Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét

Időpont: 2021. március 1-5.

Digitális témahét

Időpont: 2021. március 22-26.

Fenntarthatósági témahét

Időpont: 2021. április 19-23.