Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

József Attila Középiskolai Kollégium

1146 Budapest, Cházár András u. 6.

2018.

Tartalom

I. Bevezető…………………………………………………………………………………………………………………………………………3

II.Értelmező rendelkezések, definiciók…………………..…..……………………………………………………..…………………………………………………………….3

III. Általános rendelkezések……………………………..………………………………………………………………………………………..4

1. Az Adatkezelési Szabályzat

2. A Szabályzat alapját képező jogszabályok

3. A Szabályzat hatálya

IV. A közalkalmazottak vonatkozó adatkezelés………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1. Az alkalmazotti nyilvántartás

2. Az alkalmazottak adatkezelésében közreműködők feladatai

3. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása

4. Személyi irat kezelése

5. Az alkalmazott jogai és kötelezettségei

V. A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai…………………………………………………………………..……………………………….9

 1. A kezelt adatok köre
 2. Az intézmény által kezelt adatok
 3. A tanulók személyes vagy különleges adatainak célhoz kötött kezelése
 4. A tanulók adatainak továbbítása
 5. Az adatkezelés
 6. A kollégiumi eseményeken készült fényképek, videók kezelése

VI. A beléptető-rendszerben kezelt adatok……………………………………………………………………….……………..…………..11

VII. Az elektronikus térfigyelő-rendszerben kezelt adatok………………………………………………………………………………………………………………..………………………….12

 1. A megfigyelés célja
 2. Az adatkezelés jogosultsági köre, személyes adat kezelése

VIII. Záró rendelkezések (1. sz. melléklet)………………………………………………………………..………………………………..13

1. BEVEZETÉS

A József Attila Középiskolai Kollégium (1146, Budapest, Cházár András u. 6.).) a továbbiakban, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmát.

A Szabályzat irányelvei:

A József Attila Középiskolai Kollégium a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz

minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát

garantálja, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A József Attila Középiskolai Kollégium kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele (regisztráció), rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult.

A József Attila Középiskolai Kollégium az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.

II. Értelmező rendelkezések, definíciók:

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történőhozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely –törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között–önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; jelen esetben a Hivatal.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi tisztviselő: a vonatkozó jogszabályokban meghatározott végzettséggel és feladatkörrel rendelkező személy a Hivatal szervezetén belül, aki e minőségében közvetlenül a Hivatal elnökének felügyelete és irányítása alatt áll.

Álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely–a személyes adattól elkülönítve tárolt–további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz.

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelővagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon –centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint –tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító), vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

III. Általános rendelkezések

 1. Az Adatkezelési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja:

A József Attila Középiskolai Kollégium alkalmazottainak, valamint a kollégiummal jogviszonyban álló tanulók adatainak nyilvántartása, kezelése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel összefüggő adatvédelmi követelmények szabályozása.

 1. A Szabályzat alapját képező jogszabályok:
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

43. § (1) A köznevelési intézmény iratkezelési szabályzatában, ha ilyen készítése nem kötelező, a köznevelési intézmény SZMSZ-ének mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és -továbbítás intézményi rendjét. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál nevelési-oktatási intézményben a szülői szervezetet és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg. Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult.

(2) Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell tartani.

(3) A 41-43. §-ban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

3. A Szabályzat hatálya:

A Szabályzat hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, a vezető beosztású alkalmazottakra, a közalkalmazotti és szerződéssel foglalkoztatott jogviszonyban álló személyekre.

Az Szabályzat a jóváhagyást követő kihirdetésével érvénybe lép és határozatlan időre hatályos.

A József Attila Középiskolai Kollégium Adatkezelési szabályzatát az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2018. június 15-i értekezletén elfogadta.

Az elfogadást megelőzően a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogát gyakorolta a Diákönkormányzat, amelyet a zárófejezetben aláírásukkal igazolnak.

Adatkezelési szabályzatunkat a tanulók, szüleik megtekinthetik a kollégium honlapján, valamint a tanári szobában, az igazgatói irodában és a könyvtárban.

E szabályzat alapján kell ellátni:

 1. Az alkalmazott személyi iratainak és adatainak kezelését (továbbiakban közalkalmazotti adatkezelés)
 2. A tanulók adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését (továbbiakban: tanulói adatkezelés).

IV. Az alkalmazottakra vonatkozó adatkezelés

A József Attila Középiskolai Kollégiummal közalkalmazotti, vagy munkaszerződéses jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért az intézményvezető, személyügyi adatkezelésben az intézményvezető helyettes tartozik felelősséggel.

Az intézményvezető felelős a jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint e Szabályzatban rögzített előírások megtartásáért.


1. Az alkalmazotti nyilvántartás az alkalmazott alábbi személyes adatait tartalmazza:

Az Oktatási Hivatal a KIR személyi nyilvántartásban folytatott adatkezelése során:
a) oktatási azonosító számát
b) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, az oklevél számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, tudományos fokozat megszerzésének idejét
c) munkaköre megnevezését
d) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
e) munkavégzésének helyét
f) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
g) vezetői beosztását
h) besorolását,
i) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
j) munkaidejének mértékét
k) tartós távollétének időtartamát
l) elektronikus levelezési címét
m) előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül
ma) a szakmai gyakorlat idejét
mb) akadémiai tagságát
mc) munkaidő-kedvezményének tényét
md) minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített határidejét,
me) minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontját és eredményét

2. Az adatkezelésben közreműködők feladatai:

Az intézmény alkalmazottainak adatkezelését a kollégium igazgatóhelyettese végzi.

A köznevelési törvény 41.§ (2), valamint 44.§ (2) bekezdései és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 5. sz. mellékletében foglaltközalkalmazotti alapnyilvántartásra vonatkozó rendelkezések alapján a munkavállalók alábbi adatait kezeljük az intézményben:

a) neve, leánykori neve

b) születési ideje és helye, anyja neve

c) oktatási azonosító száma, pedagógus igazolványának száma

d) családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete), állampolgárság

f) TAJ száma, adóazonosító jellege, a munkavállaló bankszámlájának száma

h) családi állapota, gyermekeinek születési ideje

i) állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma; e-mail címe

j) munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen: iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő.

Ezen kívül: besorolással kapcsolatos adatok, a pedagógus továbbképzésben való részvétel, idegennyelv-ismerete, a munkavállaló jelenlegi besorolása, a munkavállaló minősítésének időpontja és tartalma, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte, a munkavállalóegészségügyi alkalmassága, alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak címek.

Ezen kívül a munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,-munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak jogosultja, szabadság, a többi adat az érintett hozzájárulásával.

 1. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása:

Az alkalmazotti adatok nyilvántartása számítógépes módszerrel és papír alapon is vezethető.

A számítógéppel vezetett adatokat ki kell nyomtatni az alkalmazott adatainak:

 • első alkalommal történő felvételekor, ebben az esetben az érintett alkalmazott aláírásával igazolja az adatok valódiságát
 • áthelyezéskor
 • alkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén

Ezeket az iratokat személyi iratként kell kezelni.

Az alkalmazottak adatainak nyilvántartására és kezelésére szolgálnak azok a munkaügyi dokumentumok/ formanyomtatványok, amelyeket a Közép- Pesti Tankerületi Központ kérésére alkalmazni és vezetni szükséges a közalkalmazotti jogviszonyok keletkezésekor és megszűnése után. A nyomtatványok a Közép- Pesti Tankerületi Központ munkaügyi osztályára továbbítódnak.

A munkaügyi dokumentumok másodpéldányát időrendi sorrendben és rendezetten tároljuk az alkalmazottak személyi anyagúban. Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés, jogosulatlan továbbítás és nyilvánosságra hozatal ellen.

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül is nyilvánosságra lehet hozni.

A közalkalmazott személyi anyagát az áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni nem lehet.

Az intézmény a nem nyilvános személyes adatokat csak jogszabályban meghatározott esetekben és célokra, illetve az érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli kérelmére

használhatja fel, vagy adhatja át harmadik személynek.

 1. Személyi irat kezelése

Az intézményi alkalmazottak személyi iratainak őrzése és kezelése az intézményvezető feladata.

A személyi iratokba a következő szervek és személyek jogosultak betekinteni:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/D §-ában meghatározott

személyek:

 • a közalkalmazott felettese,
 • a teljesítményértékelést végző vezető,
 • feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv,
 • a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,
 • munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
 • a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság,

A személyi anyag tartalma:

 • a közalkalmazotti alapnyilvántartás adatlapjai,
 • a pályázat vagy szakmai önéletrajz,
 • az erkölcsi bizonyítvány,
 • az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata,
 • iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata,
 • a kinevezés és annak módosítása,
 • a vezetői megbízás és annak visszavonása,
 • a címadományozás,
 • a besorolás iratai, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok,
 • a teljesítményértékelés, minősítés,
 • a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat,
 • a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat,
 • a közalkalmazotti igazolás másolata.

A felsorolt iratokat (személyi anyagként) minden esetben együttesen kell tárolni.

A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keltezésük sorrendjében, az

e célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni.

 1. Az alkalmazott jogai és kötelezettségei

Az alkalmazott a saját anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait

tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi irataiba korlátozás nélkül betekinthet, azokról

másolatot, vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását.

Az alkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását a kollégium intézményvezetőjétől írásban kérheti.

Az alkalmazott felelős azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.

Az alkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban

tájékoztatni a kollégiumigazgatót, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról.

 1. A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai:

Az Oktatási Hivatal kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 44. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az intézmény tanulói esetében az alábbi adatokat:

 1. Az érintettek és a kezelt adatok köre:

a) oktatási azonosító számát, adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét,
b) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének tényét és hatályát,
c) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,
d) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
e) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
f) nevelésének, nevelés-oktatásának helyét,
g) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,
h) évfolyamát,
i) melyik évfolyamon, mely országban vett részt az Nkt.-ban szabályozott határon túli kiránduláson.

 1. Az intézmény kezeli a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos alábbi adatokat:

A tanuló a személyes adatait az erre a célra rendszeresített „Beköltözési adatlap” formanyomtatványon közli. A nyomtatványon feltűntetett adatokat a kollégium bizalmasan kezeli, és csak a törvény alapján előírt formában, és a megfelelő célra használja fel.

Az intézmény a köznevelési törvény 41. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a tanuló alábbi adatait tartja nyilván:

a) a tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, a tanuló diákigazolványának sorszáma

b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, email címe

c) a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatokat

d) felvétellel kapcsolatos adatok

e) a kollégiumi jogviszony létesítésével, a jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok

f) a tanuló kollégiumi foglalkozásról való mulasztásával kapcsolatos adatok

g) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, sajátos nevelési igényű tanulóra vonatkozó adatok

h) a tanuló-és gyermekbalesetre vonatkozó adatok

i) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok, a tanuló magatartásának, szorgalmának és kollégiumi munkájának az értékelése és minősítése

j) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok

A kollégium intézményvezetője felelős a tanulók adatainak nyilvántartásával, kezelésével,

továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és jelen Szabályzat előírásainak

megtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért.

A vezető által kijelölt személy (intézményvezető helyettes, iskolatitkár) felelős a vezetői feladatmegosztás szerint irányítása alá tartozó területen folyó adatkezelés szabályszerűségéért.

 1. A tanulók személyes vagy különleges adatainak célhoz kötött kezelése

A tanulók, szülők személyes vagy a tanulók különleges adatai közül a kollégiumi munkaszervezés és a tanulók érdekében a kötelezően nyilvántartandó adatok mellett célhoz kötötten kezeljük továbbá az alábbi adatokat:

 • a tanulók és a szülők e-mail címe, telefonszáma a hatékony kapcsolattartás érdekében
 • a tanuló speciális táplálkozására vonatkozó különleges adatok
 • a kirándulások megszervezése érdekében
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására vonatkozó adatok az ingyenes vagy kedvezményes juttatások megállapítása érdekében

A szülőket beiratkozáskor, illetve az első szülői értekezleten tájékoztatjuk, hogy amennyiben az itt felsorolt adatok célhoz kötött kezeléséhez hozzájárulását adja, ezt aláírásával kell megerősítenie.

 1. A tanulók adatainak továbbítása

A kollégium csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el:

 1. fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv,

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat

 1. sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási

rendellenességre vonatkozó adatok

 1. a magatartás és tudás értékelésével kapcsolatos adatok a nevelőtestületen belül, a szülőnek
 2. az egészségügyi, kollégiumi-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló egészségügyi állapotának megállapítása céljából az alábbi adatok: a tanuló neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a kollégiumi egészségügyi dokumentáció, a tanuló-és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi ellátó intézménynek.
 3. a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek-és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a tanuló neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából.
 1. Az adatkezelés és továbbítás

A tanulói adatkezelésre és továbbításra jogosultak:

A kollégiumigazgató, illetve annak helyettese. Feladatuk a kollégiumoktól kapott, tanulókra vonatkozó nyilvántartások vezetése. A nyilvántartásokat biztonságos módon elzárva tartják, a hozzáférést csak az arra illetékes személynek biztosítják.

 1. A kollégiumi eseményeken készült fényképek, videók kezelése

A kollégium területén kamerarendszer került kiépítésre, melynek alapvető célja a vagyonvédelem, az épület és a berendezési tárgyak védelme, a lopás megelőzése. A kollégium területére belépő személyekről, tanulókról és dolgozókról kép- és videofelvétel készül.

Amennyiben a kollégium tanulója, vagy annak gondviselője úgy nyilatkozik, hogy nem kíván szerepelni a kollégium által készített fényképeken, azt a gondviselő és a tanuló aláírásával ellátott nyilatkozatban kell jelezni az intézmény vezetője számára.

 1. A beléptető rendszerben kezelt adatok

A kollégiumban chipkártyás beléptető rendszer működik, amely a tanulók, dolgozók és vendégek belépésekor és kilépésekor rögzíti és tárolja az alábbi adatokat:

 • a belépő/kilépő személy neve
 • chipkártyájának sorszáma
 • a belépés/kilépés időpontja
 • melyik ajtón lépett ki/be

A tanuló belépésének és kilépésének adatait az alábbi személyek ellenőrizhetik:

 • az intézmény vezetője és helyettese
 • a kollégium nevelőtanárai
 • a rendszergazda

A beléptetőrendszer fizikailag nem korlátozza a személyek szabad mozgását, csupán regisztrálja a ki- és belépés időpontját.

A beléptető rendszer által nyilvántartott adatokat a tanulóijogviszony megszűnését követő 30 napon belül töröljük a rendszerből.

 1. Az elektronikus térfigyelő rendszerben kezelt adatok

A József Attila Középiskolai Kollégium külső és közös belső terei kamerával megfigyeltek, melynek értelmében a kollégium területére belépő személyekről, tanulókról és dolgozókról kép- és videofelvétel készül.

A kollégium alkalmazottai, a jogviszonyban álló tanulók, a szállóvendégek a kamerák elhelyezéséről és működéséről írásbeli tájékoztatást kapnak.

Minden tanév elején a kollégisták aláírásukkal is igazolják, hogy hozzájárulnak saját képmásuk rögzítéséhez. A képfelvételeket összesen 3 munkanapig tároljuk.

A megfigyelés célja:

A megelőzés egy igen fontos előnye a megfigyelő rendszereknek és pedagógiai szempontból is előremutató, építő és egyben hatékony megoldás a kamerák működtetése a tanulók értékeinek védelmére, az elkövetők felderítésére és a bűncselekmények visszaszorítására.

Az adatkezelés jogosultsági köre

A kamerákkal folyamatosan sugárzott, valamint a tárolt felvételek megtekintésére kizárólag a kollégium intézményvezetője és az általa meghatalmazott személyek (intézményvezető helyettes, rendszergazda) jogosultak.

Személyes adat kezelése

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Személyes adat kezelésekor az érintett felhasználót tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a személyes adatok kezeléséhez.

Záró rendelkezések

Az Adatkezelési szabályzat a kollégium adatkezelési szabályzatának 1. sz. mellékletét képezi.

2018. június 15-én módosított Adatkezelési Szabályzatát a mai napon jóváhagyom.

Budapest, 2018. június 15.

…………………………..

Bartha Eliza igazgató

A kollégium diákönkormányzat képviseletében aláírásunkkal igazoljuk, hogy az Adatkezelési szabályzat tartalmát megismertük és véleményeztük.

Budapest, 2018. június 15.

Németh Gábor diákönkormányzatot patronáló pedagógus

Wágner László DÖK elnöke