Komplex versenyrendszer

 

A József Attila Középiskolai Kollégium

komplex versenyrendszere

A kollégiumi nevelés sokrétű munka, a tartalmi tevékenység- és követelményrendszer végzésének eredményességét komplex versenyrendszer keretében mérjük. Célunk az, hogy a tanulóinkat egyrészt ösztönözzük általános műveltségük gyarapítására, az iskolai tanulmányok kiegészítésére, olyan igényszint kialakítására, formálására, mely hosszabb távon is jelentősen hathat életvitelükre, másrészt a közösségben végzett feladatok alkalmat adnak a közéletiség élésére, a toleráns magatartás kialakítására.

Az értékelést félévente végezzük, de célszerű a teljesítés mértékét negyedévenként ellenőrizni:

 • egyrészt az egyes tevékenységi területeken egyenletes teljesítés (tehát nem kampányszerű feladat végzése)

 • másrészt a tanulmányi munka eredményességéről (mely jegyekben realizálódik) 3 hónap alatt reálisabb helyzetkép kialakítása szempontjából.

Az egyenletes (minden hónapban megfelelő szintű) feladatvégzésre az évfolyamok és a szobaközösségek vezetői hívják fel a figyelmet saját, ill. az évfolyam egyes reszortosainak feljegyzéseire, tapasztalataira támaszkodva. Amennyiben azt folyamatosan megtették, ill. figyelemmel kísérték, a felelősség az egyénre hárul!

Az évfolyamvezető tanároknak szintén célszerű egy-egy hónap lezárása után a kialakult helyzetképet a tanulókkal megbeszélni! (reszortosok információ alapján)

Az értékelést úgy kell végezni, hogy az évfolyam tanulói pontosan tájékozódhassanak a csoportba tartozók egyes tevékenységi területeken végzett tevékenységéről, annak mennyiségi és minőségi mutatóiról.

Az értékelésben döntő fontosságú a tanulói véleményekre való támaszkodás, a teljes objektivitás.

Az értékelést elősegítik bizonyos írásbeli dokumentumok (tanári jelentések, portai jelentések, tanulói munkafüzetek, kimenőkönyvek, szilenciumi füzetek stb.).

Az egyes területek értékelése

 1. Tanulmányi munka

E terület értékelésénél figyelembe kell venni a tanulók képességeit, ezek szerint elvárható teljesítményt. A tanulmányi munka értékelése – az iskolai ellenőrzők alapján – a kollégiumi Ellenőrző Könyvbe beírt jegyek alapján történik, összehasonlítva az előző időszak (tanév vége, félév) eredményeivel. A tanulmányi értékelést az évfolyamvezető tanár iskolalátogatási tapasztalatai, az osztálynaplók jegyei, és a kollégiumi Ellenőrző Könyvbe beírt jegyek összehasonlítása előzi meg.

A tanulmányi átlagok alapján kapható pontértékek:

1,0-2,0 = 1 pont

2,01-2,8 = 2 pont

2,81-3,0 = 3 pont

3,01-3,5 = 4 pont

3,51-3,99 = 5 pont

4,0-4,5 = 6 pont

4,51-4,84 = 7pont

4,85-5,00 = 8 pont

A tanulmányi tevékenységben a félévente történő értékelés alapján az elvárható minimális pontszám: 3 pont.

Szabadszilenciumi igazolványt kaphat az:

 • akinek az átlaga 3,8-4,2 közötti: 18 óráig kaphat kimenőt

 • akinek az átlaga 4,2-4,5 közötti: 19 óráig kaphat kimenőt

 • aki a 4,51-ös átlagot meghaladta: 20 óráig kaphat kimenőt (kivételt képeznek az I. évfolyam diákjai)

Az I. évfolyamos tanulók legfeljebb 19 óráig kaphatnak kimenőt szabadszilenciumi igazolvány birtokában!

Az a tanuló, aki a komplex versenyrendszerben kettő vagy több területen nem érte el a meghatározott minimum pontszámot, a tanulmányi eredményétől függetlenül nem kaphat szabadszilenciumi igazolványt.

A szabadszilenciumi igazolvány a kollégiumi foglalkozások és nagytakarítás alól nem mentesít. Csoportvezető tanár joga a szabadszilenciumi igazolvány visszavonása.

Tanulószobára kötelezett tanulók:

1) Az I. évfolyam tanulói:

 • az I. évfolyam tanulói teljes létszámban az I. félév végéig

 • a II. félévben, azok, akiknek a tanulmányi átlaga nem érte el a 4,00-et.

2) II. évfolyamos tanulók számára:

 • akiknek tanulmányi átlaga nem érte el a 4,00-et.

Tanulószobára kötelezettek helye:

 1. Földszinti tanulószoba

 2. Nagyobb létszám esetén a 114-es tanulószoba

Takarodó utáni, esti tanulás céljából igénybe vehető helységek:

 • lányok: 114, 214;

 • fiúk: földszinti tanulószoba.

Szilenciumi rendzavarás (zenehallgatás, járkálás, zajongás, mobiltelefonok használata) esetén végrehajtandó intézkedés:

 • Szabadszilenciumi igazolvány visszavonása – évfolyamvezetői hatáskör

 • Kollégiumi Ellenőrzőkönyv elvétele, átadása az évfolyamvezető tanárnak intézkedés végett (kimenőmegvonás)

Azok a tanulók, akik egy tantárgyból buktak, illetve elégséges érdemjegyet szereztek év végén/félév végén korrepetálásra kötelezettek. A korrepetálást tartó tanárral történő egyeztetés után kötelesek megjelenni a megbeszélt alkalmakon!

 1. Kulturális tevékenység

E terület magában foglalja a kollégium által biztosított művelődési, önképzési formákat (előadások, kiscsoportos foglalkozások, szakköri tevékenység, stúdió, tudósítások a faliújságon, tárlókban és könyvtári munka stb.), valamint a tanulók egyéni kulturálódásáért végzett tevékenységet az intézményen kívül (kiállításokon, tárlatokon való részvétel, múzeum, hangverseny látogatás).

A kollégiumon belüli kulturálódási lehetőségek és kapható pontszámok:

 • évfolyamszintű, illetve kiscsoportos tematikus foglalkozásokon való részvétel: 1 pont

 • tematikus évfolyam foglalkozás keretében kiselőadás tartása: 3 pont/ alkalom

 • az évfolyamszintű előadásokon kívül más évfolyamok előadásain való részvétel: 1 pont alkalmanként

 • szakkörön való részvétel: 0-5 p/félév – a szakkört vezető tanár elbírálása alapján

 • színház-, múzeum-, filmlátogatás, koncert megbeszélése, illetve feldolgozása: 3 pont – egyéni értékelés az évfolyamvezető tanár elbírálása alapján

 • színházi-, moziélméményről, múzeumi látogatásról írt beszámoló – 5 pont (egy adható be egy félévben)

 • egész kollégiumi tagságot érintő kulturális rendezvény (megemlékezés, irodalmi est, teaház, városnézés): 3 pont

 • stúdió műsor készítéséért, illetve szereplésért (esti vers, ének, megemlékezés, köszöntés, könyvismertetés és alkalmi műsorok) szervezéséért kapható pontszám alkalmanként: 3 pont

Kollégiumi kulturális programokon való részvétel:

 • Megemlékezés: részvétel: 3 pont

szereplők: 5 pont

 • Házi hagyományőrző műsor (gólyaavató, farsang, Mikulás, karácsonyi műsor):

közönség: 3 pont

közreműködés: 5 pont

 • Házi kulturális verseny (szavaló-, szépolvasóverseny):

nézők: 3pont

versmondók: 5 pont

A kollégiumon kívüli kulturálódási lehetőségek és kapható pontszámok:

 • a kollégiumot képviselve minden külső szereplésért: szavaló és prózamondó verseny, színjátszás, zenei és szellemi vetélkedők, énekkar: 7 pont/alkalom (+ helyezéstől függően: 3, 2, 1 pont)

 • évfolyamcsoporttal/kollégiumi tagsággal együtt végzett kulturális tevékenység (színház-, múzeumlátogatás, mozi, hangverseny): 5 pont/ alkalom

Az iskola által szervezett kötelező kulturális jellegű rendezvényekért pont csak abban az esetben jár, ha a tanuló beszámolót készít róla (egy félévben egy adható be). A kollégiumon kívüli szakköri tevékenység nem számít bele a kollégiumi kulturális tevékenységbe.

A kulturális tevékenység félévre szóló minimális pontszáma: 20 pont.

 1. Tisztaság, otthonosság

A rendszeres elbírás célja a tiszta, rendes, otthonos és esztétikus környezet megteremtése, az egyéni rend és tisztaság szeretet igényének kialakítása. A Tisztaság és Rend Ellenőrzés Követelményeiben rögzítettek segítenek abban, hogy a szobák tagjai a feladatok részletes leírása segítségével alakítsák környezetüket.

Az elbírálás: a szobák félév alatt a tisztaságra kapott pontok alapján történik.

Feladat: az évfolyamok tisztaságfelelősei az évfolyamba tartozó szobák tisztasági füzeteibe beírt jegyek alapján kiszámítják a szobák tisztasági átlagát.

Ezek szerint: 2,50 átlagig = 0 pont

2,51 – 2,60 = 1 pont

2,61 – 2,71 = 2 pont

2,72 – 2,80 = 3 pont

2,81 – 2,90 = 4 pont

2,90 – 3,00 = 5 pont

Az elérendő minimális szint minden szobaközösségnek: 2 pont.

A szobaközösségi tisztasági füzet csak kollégiumi bélyegzővel, előírás szerint vezetve hiánymentes lapokkal érvényes. A napi tisztasági elbírálásnál számít a tisztasági füzet vezetésének rendezettsége: megfelelő vonalazás, dátumozás. A nem előírásszerű füzetvezetés pontlevonásban mutatkozik meg.

Póttakarításra kell kötelezni azokat a szobákat, amely a heti elbíráláskor 1 pontot kaptak, illetve heti 2 db 2 pontot. A póttakarítás időpontja: csütörtök (a szoba teljes tagságának jelenlétében történik). Az elbírálás az ügyeletes tanár döntése szerint történik.

A szerda esti napos beszámolón hirdetni kell a póttakarítást végezni kötelezett szobákat.

 1. Társadalmi, illetve közösségi munka

A kollégiumban adódó munkalehetőségek, illetve feladatok alapján az elbírálás félévenként a következő:

1 óra = 1 pont

Félévenként legalább 6 óra, vagyis minimum 6 pont kötelező! A tevékenységet be kell jegyeztetni az ott lévő tanárral a komplex füzetbe. Bejegyzések, illetve aláírás hiányában a tevékenység nem értékelhető!

A munkavégzés ajánlott területei:

Kollégiumon belüli munkaalkalmak (bármely évszakban):

 • klubszoba rendezése (előadások, rendezvények, ünnepi megemlékezések alkalmából)

 • színpad – és mögötte lévő területek rendezése (lomtalanítás, kulturális rendezvények előtt- és után,

 • ,,pálmaház” növényeinek ápolása

 • szelektív hulladék kezelése

 • liftház oldalának tisztítása (kéznyomok, foltok stb. eltüntetése)

 • lépcsőház, folyosók felmosása (csapadékos, havas időszak után)

 • kisebb bútorok rámolása (székek, kisebb íróasztalok – tanulókban)

 • dekorációs anyagok rendbetétele (pl. 214-es szoba rendezése, alagsori dekor raktár stb.), tárlók takarítása

 • sportszertár rendbetétele (takarítás, eszközök felülvizsgálata)

 • alagsori kondicionáló terem takarítása, sporteszközök rendbetétele

 • könyvtári rámolás (könyvtárfelelős jelenlétében)

 • esti ügyelet helyettesítése

 • reszorttevékenység (0-3 p adható egy félévben, tanári elbírálás alapján

Kollégiumon kívüli munkaalkalmak:

 • kerti munkák: fűnyírás (karbantartó jelenlétében), gyomtalanítás, növényültetés – kertépítés, kerti bútorok rámolása öntözés, őszi levélsöprés, kert ,,téliesítése”

 • sportpálya rendbetétele (levélseprés, pálya előkészítés), pálya előkészítése sportversenyre (kézilabda kapu- és háló, kosárlabda háló játékra előkészítés, pályavonalazás stb.)

 • havazás esetén, illetve utána: hó eltakarítás: pályán, udvaron, járdán, lépcsőkön stb. közmunkafelelős vagy ügyeletes tanár jelenlétében.

 

Elbírálás: havonta ajánlott, a feladatot kiadó tanár aláírásával ellátva a Komplex füzetbe (óraszám, illetve a tevékenység megnevezése.

Megjegyzés: a munkavégzés nem mehet a szervezett foglalkozások rovására!

Az alapszintet jelentő 6 óra nem teljesítése esetén 0 pontot teljesítők köréből kell tanulókat szervezni különféle munkák elvégzésére. Az egyes évfolyamok közmunka felelősei a neveket adják át a közmunkák végzéséért felelős tanárnak.

 1. Egészséges életmód, sport

E tevékenységi terület magába foglalja a rendszeres testmozgást, testedzést, a kollégiumi házi-, és kollégiumok közötti bajnokságokon való részvételt, természetjárást, a versenyek lebonyolításában való közreműködést.

Pontszerzésre ajánlott területek:

 1. kollégiumon belüli:

 • rendszeres konditerem használat (0-5 pont/félév – évfolyamvezető tanár döntése alapján) Ellenőrzése: a konditermi napló alapján: dátum, végzett tevékenység

 • ellenőrzött, tanári irányítással történő sporttevékenység: 1 pont/alkalom

 • igazolt sportolók esetén 3 pont/félév

 • házi bajnokságokon való részvétel: mérkőzésenként 1 pont (a közreműködőknek, jegyzőkönyvvezetőknek 3 pont / alkalom) nézők számára 1 pont/alkalom. Házi bajnokságokon a csapat elért helyezése alapján: +3, 2, 1 pont (ezt mindenki hozzáadja a saját egyéni pontjához)

 • sportszakkörön való részvétel esetén, amennyiben nem az a választott szakkör 1 pont/alkalom

 1. kollégiumon kívüli:

 • Atlétikai verseny, terepfutás, egyéb kollégiumok közötti egyéni és csapatversenyek:

7 pont (+helyezéstől függően 3, 2, 1 pont) versenyszámonként,

5 pont/ alkalom a közreműködőknek (jegyzőkönyvvezetők, fogóemberek)

3 pont/alkalom nézőknek

 1. kirándulás, természetjárás

 • Az évfolyamszintű és az egész kollégiumi tagságot érintő kirándulásokon való részvétel:

10 pont

A sporttevékenységben a félévente történő értékelés alapján az elvárható minimális pontszám: 15 pont.

A sportfelelősök a kollégiumok közötti versenyek eredményeit jegyzőkönyvekből írják ki (atlétika, terepfutás).

 1. A tanuló magatartása

Elvárás minden tanulótól, hogy az intézmény normáinak feleljen meg, hiszen a kollégiumot a tanuló, illetve szülője választotta a kollégium követelményei és rendszabályai ismeretében. A tanuló magatartásának, mentalitásának figyelemmel kísérése elsősorban az évfolyamvezető tanár feladata, de természetesen a kollégium minden tanára ,,képet alkot” minden diákról. Ezért a vélemények kialakításánál és a minősítéseknél ezeket a véleményeket figyelembe kell venni.

A tanuló magatartásának összetevői:

 • az intézmény napi – és házirendjének betartása (késések, szilenciumi és szobarend, orvosi jelentkezés) adható: 0-5 pontig

 • a tanuló hangneme, viselkedése (tanáraival, dolgozókkal, tanuló társaival szemben) adható: 0-5 pontig

 • megbízhatóság, pontosság a kiadott és vállalt feladatok elvégzése, minősége: adható:

0-5 pontig

 • a tanuló közösségi mentalitása (példamutatásával előrevivő szerep vagy ellenkezés, csak saját elképzeléseinek megvalósítása, bajtársiasság vagy ennek hiánya, stb.) adható:

0-5 pontig

Az egyes összetevők minősítése után átlagolni kell a kapott pontokat. A kifogástalan magaviseletű tanuló maximális pontszáma 5 pont, az elvárható minimum szint tanulónként: 3 pont.

A tanuló magatartásának feltérképezésére segítségül szolgál tanári jelentés, portai fegyelmi füzet, évfolyamvezető tanár, kollégiumi tanárok, dolgozók feljegyzései és tapasztalatai, foglalkozási füzetek, szilenciumi füzetek.

Összegzés:

Az a tanuló, aki 0 pontot teljesített valamelyik területen a következő félévben a tevékenységet köteles pótolni, és a következő mérésig kedvezményben (kimenőhosszabbítás) nem részesülhet. A minimum pontszám alatt teljesítők szüleit értesíteni kell (Szülői levél). Ha a fokozott figyelem, ellenőrzés, lehetőségteremtés ellenére a következő mérésnél ismét elfogadhatatlan a tanuló teljesítménye 2 minősítési területen, úgy a következő tanévben nem biztosított a kollégiumi visszavétele.

Érvényes a visszavonásig.

Budapest, 2018. szeptember 1.

…………………………………..

Üveges-Szemán Viktória

intézményvezetői hatáskörben/jogkörben eljáró intézményvezető-helyettes