DÖK feladatköre

 

József Attila Középiskolai Kollégium

Diákönkormányzat

A kollégium tanulói közös tevékenységük megszervezésére, a kollégiumi munka elősegítésére, a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoztak létre, amely nevelőtanári segítséggel működik.

A diákönkormányzat szerepe igen jelentős, egyrészt a szocializációs folyamatban (beilleszkedés, szokások, elsajátítás), másrészt a diákságon belüli kapcsolatok, viszonyok alakításában, a kollégiumi hagyományok őrzésében, illetve a kollégiumhoz való tartozás érzésének elősegítésében.

A diaönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

Intézményünkben – hagyományosan – az egyes tevékenységi területekhez (tanulmányi munka, kulturális tevékenység, sport, közösségi munka, tisztaság) kapcsolódó diákönkormányzat alakult ki, ugyanezen területeket irányító tanári felelősökkel.

A diákönkormányzat a diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a kollégium működésével, működési rendjével, tevékenységével kapcsolatban.

A diákönkormányzat tagjainak feladatköre

Elnök

Megszervezi és megtartja a különböző szintű diákönkormányzati üléseket (előzetesen tájékoztatja a kollégium igazgatóját és az önkormányzat tagjait a témáról, az ülés helyéről, idejéről). Az önkormányzat észrevételeit, javaslatait továbbítja a tanári testületnek és az igazgatónak. Részt vehet a tanári értékelő – értekezleteken, beszámol az önkormányzat működésének tapasztalatairól, további feladatairól.

Látogatja az egyes évfolyamok féléves munkaértekezleteit, ezekről az önkormányzatnak beszámol. Fegyelmi ügyek tárgyalásánál részt vesz a fegyelmi bizottság munkájában, akadályoztatása esetén e jogot átruházhatja az általa megbízott tanulónak.

Kollégiumi ünnepségek, események diákvédnökeként részt vesz a szervezésben, lebonyolításban, illetve e munkát diáktársaival megosztja. Képviseli a kollégiumot a különböző szintű diákönkormányzati fórumokon. Az elnökhelyettessel együtt ellenőrzi – munkamegosztásban – az egyes tevékenységi területekért felelős diákvezetők munkáját.

Elnökhelyettes

Az elnök akadályoztatása esetén az elnököt helyettesíti. Az elnökkel együtt ellenőrzi az egyes területek diákvezetőinek munkáját. Figyelemmel kíséri a házi – és a kollégiumi versenyekre való felkészülést, a stúdió működését, a szakköri tevékenységet.

Arra törekszik, hogy az információáramlás a tanulók és a tanárok között minél zavartalanabbul működjön. Kollégiumi ünnepélyek, események lebonyolításában az elnökkel együtt tevékenykedik, illetve az ebben résztvevő diákok eligazításában ténykedik.

Tanulmányi felelős

Megszervezi, illetve kiépíti az évfolyamok tanulmányi felelősi hálózatát.

Ellenőrzi:a tanulmányi tervek elkészítését, a jegyek folyamatos beírását a kimenőkönyvekbe.

Részt vesz a belső – tanulók általi – korrepetálás megszervezésében és ellenőrzi azt. Szorgalmazza a gyenge tanulók tanári korrepetálásain való részvételét. Ellenőrzi a szilenciumi fegyelmet, észrevételezi a szilencium rendjének zavarását. Az évfolyamok tanulmányi felelőseivel együtt segít a legcélszerűbb tanulási módszerek elsajátíttatásában, jutalmazási javaslatot tehet a tanulmányi munkát segítőket illetően. Szoros kapcsolatot tart fent a tanulmányi munkát irányító tanárral, negyedévente beszámolókat készít e tevékenységről.

Kulturális felelős

Megszervezi, illetve kiépíti az évfolyamokban a kulturális felelős hálózatot, a területet vezető tanár segítségével. Figyelemmel kíséri a kollégiumi tartalmi tevékenységgel összefüggő feladatok elvégzését (rendszeres foglalkozások, külső előadók…), nyomon követi a foglalkozások tematikáját, azokat népszerűsíti.

Szoros kapcsolatot tart fent a kulturális tevékenységet vezető tanárral, részt vesz a hagyományos események, ünnepélyek, egyéb kulturális alkalmak előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában.

Javaslatot tesz érdekes, hasznos TV. műsorokra, színház- és múzeumlátogatásokra, kiállításokra, tárlatokra. Figyelemmel kíséri a szakkörök tevékenységét, szorgalmazza a tanulók különböző szakkörökben való ténykedését. Figyelemmel kíséri az ünnepi dekorációk elkészítését, kiválasztja az ebben tehetséges, segítő tanulókat. A szakköri munkákból (fotó, rajz) kiállítást javasolhat, szorgalmazza a produktumok rendezett megtekintését.

Tisztasági felelős

Megszervezi a kollégium tisztasági felelős hálózatát, figyelemmel kíséri a napi takarítások végrehajtását, valamint a heti nagytakarítások rendjét, észrevételeit közli e területet irányító tanárral. Figyelemmel kíséri a tisztasági füzetek vezetését. Megszervezi – rendkívüli esetekben – a nagyobb takarítási feladatok lebonyolítását, alkalmi csapatok szervezésével (udvar, dekorációs terem takarítása stb.). Félévkor beszámolót készít a kollégium tisztasági helyzetének értékeléséről.

Figyelemmel kíséri a szobák otthonos, ízléses dekorációjának kialakítását, segít a dekorációs verseny elbírálásában.

Közösségi munkák felelőse

Megszervezi a kollégiumi közösségi munka reszorthálózatát. Szoros kapcsolatot tart fent e területet irányító tanárral, beütemezi az egyes tevékenységeket (udvar rendbetétele, fűnyírás, viráglocsolás, ültetés stb.), illetve a rendkívüli munkaalkalmak megszervezésében segít. Ellenőrzi a munkavégzés évfolyamonkénti helyzetét, beszámol önkormányzati üléseken, félévkor e terület helyzetéről. Szorosan együttműködik a tisztasági felelős tanulóval a közös munkák megszervezése érdekében.

Sportfelelős

Megszervezi a sportfelelős hálózatot, javaslatot tesz a háziversenyek lebonyolításának ütemezésére, megszervezi a háziversenyek lebonyolítását. Az eredményeket a sport faliújságon teszi közzé. Szorosan együttműködik a sporttevékenységet vezető tanárral. Figyelemmel kíséri a fővárosi kollégiumok sportverseny sorozatát, a versenykiírások időpontjainak megfelelően megszervezi az egyes versenyeken való részvételt. Az intézmény által rendezett versenyekre kiválasztja a versenyzőket és a résztvevőket (jegyzőkönyvvezetők, különböző közreműködők…), begyűjti az évfolyamok sportfelelőseitől az egyes versenyszámokra való jelentkezés jegyzőkönyveit és ellenőrzi azokat. Adott esetekben részt vesz a különböző szintű sportértekezleteken, technikai megbeszéléseken. A sportudvar és a konditerem működési rendjének kialakításában részt vesz, ügyel a különböző sportszerek, kondigépek rendeltetésszerű használatára. Megszervezi a sportszerek kölcsönzési rendjét, a kollégiumi emblémával ellátott mezek kiadását és bevételezését elvégzi.

 

A DÖK reszortfelelősei:

  • Matina Erik dökelnök

  • Soltész Kristóf elnök helyettes

  • Földvári Petra, Fekete Koppány kultúra felelős

  • Kreisch Natasa, Licsicsányi Csenge közmunka felelős

  • Rátódi Zsófi, Rátódi Ádám tanulmányi felelős

  • Illich Gerhard, Elek-Rembeczky Kevin sport felelős

  • Hallasi-Czalbert Tibor tisztasági felelős

  • Kreisch Natasa jegyzőkönyvezető